Şartname

2. EKOLOJİK KENTSEL TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

 

 1. YARIŞMANIN AMACI VE KAPSAMI

 

1) Yarışma Konusu

Türkiye’nin herhangi bir yerleşmesinin, ekolojik yaklaşım ile planlama ve kentsel tasarım ilkeleri kapsamında belirlenmesine katkı sağlayacak fikirlerin alınması bu yarışmanın konusunu oluşturmaktadır.  Seçilen yerleşmenin kimliği, tarihi ve kültürel dokusu, peyzajı ve silüetinin korunması ekolojik değerlerinin ön plana çıkartılması yarışmanın temel beklentisidir.

Bunun yanında Üniversite öğrencilerinin Türkiye kentlerinin kimliğini, kültürünü, ekolojisinin korunması için yeni fikirleri özendirmek, ekolojik kentsel tasarımı desteklemek, ve öğrenciler arasında, ekolojik bilinci geliştirmek ve tasarım düşüncesinin yaygınlaşmasına katkı sağlamaktır.ağlantı

2) Yarışma Alanı

Ekipler çalışma alanlarını aşağıda belirtilen esasa göre, kendileri belirleyeceklerdir.

-Yarışma alanı, yerleşmenin ekolojik bir bütünlük içerisinde algılanmasını sağlayacak büyüklükte bir kentsel alanın yarışmanın amacı ve kapsamında, seçilen bölgenin ekolojik değerlerinin korunması ve geliştirilmesi için planlama ve kentsel tasarım ilkelerini ve önerilerini belirlenmesi yarışmacıdan beklenmektedir. Bu kapsamda çalışmalarını kentin ekolojik sisteminin algılanmasını sağlayacak bir büyüklükte belirlenmesi gerekmektedir.

-1/1000 ölçekli kentsel tasarım projesinin büyüklüğü 40 ha ile 60 ha arasında değişen bir büyüklükte olmalıdır.

-Seçilen alan içerisinde farklı statü (kentsel dönüşüm, yenileme , tarihi ve kültürel değerler vb.)kullanım biçimleri (konut, sanayi, kentsel açık-yeşil alan vb.) yer alabilir.

-Seçilen alana ilişkin doğal çevre verileri (iklim koşullarının analizi, topografya, hidroloji tabanlı toprak ve su kaynaklarının kullanımı, vb.) ve yapılı çevre verileri (tarihi-kültürel-mekansal-sosyal değerler; işlevsellik; mekansal ve sosyal gereksinimler; atık yönetimi, geri kazanım,enerji verimliliği, ekolojik ayakizinin küçültülmesi; iklim değişikliğine katkısı, demografik özellikler, ekonomi, finansman dökümü, vb.) tasarıma en uygun oranda girdi sağlayacak biçimde değerlendirilmeli ve raporda yer almalıdır.ağlantı

 

 

3) Yarışmanın Amacı

Yarışmanın amacı;

 • Alanın, tarihten ve kültüründen, doğal yapısından ve coğrafyasından, sosyal ve ekonomik yapısından gelen tüm özelliklerinin ortaya çıkarılmasını, ekolojik yaklaşım ile zenginleştirerek geleceğe aktarılmasını sağlayacak planlama ve kentsel tasarım ilkelerini almak,
 • Planlama ve kentsel tasarım çalışmalarına farklı bir bakış açısıyla yaklaşımları görmek,
 • Kent bütününde seçilen alanın ve yakın çevresinin özelliklerine ve değerlerine uygun kimlik kazandıracak, çevrenin korunmasına katkı sağlayacak fikirlerini almak,
 • Farklı fikirlerin ve çözüm önerilerinin tartışılmasını sağlamaktır.

4) Yarışmanın Hedefi

Alanın ile bir bütünlük içinde, kamu yararı esas alınarak, kent ve çevresinde yaşayanların dinlence gereksinmelerini karşılayan; tarihi bağlam içerisinde doğal çevre değerlerini nitelikli bir biçimde geliştirmeye olanak sağlayan; koruma-kullanım dengesini gözeten, işlevsel, yenilikçi ve ekolojik çözümleri ortaya koyan ve böylelikle bölgenin kent yaşamına kazandırılmasını hedefleyen bir projenin oluşturulması amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda projelerin değerlendirilmesinde jüri, aşağıdaki kriterler çerçevesinde gerçekleştirecektir:

-Sunulan fikir projesinin sürdürülebilirlik ve ekolojik tasarım kapsamında yaratıcılığı ve özgünlüğü,

-Ekolojik Tasarım ilkelerinin geliştirilmesi,

-Kentsel yaşam kalitesini iyileştirici ya da arttırıcı özellikte olması,

-Seçilen alanın ekolojik bütün içerisinde ilişkisinin kurulmuş olması.

B) YARIŞMANIN KATILIM KOŞULLARI

- Seçici Kurul üyeleri ve Çevre Vakfı ile birinci derece yakınlıkları olanlar dışında Lisans öğrencileri ile sınırlıdır. Yarışmaya Türkiye veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki şehir ve bölge planlama, peyzaj mimarlığı, mimarlık, kentsel tasarım ve peyzaj mimarisi bölümlerinde lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilerden sınıf ayrımı yapılmaksızın tüm lisans öğrencileri yarışmaya katılabilir.

- Yarışmaya bireysel veya grup olarak katılım sağlanabilir. Katılımcı farklı gruplarla yarışmaya dahil olamaz.

 - Grup katılımlarında iki ayrı meslek disiplinin olması zorunlu değildir . Grup katılımlarında kişi sayısı sınırlaması yoktur.

-     2017 yılında mezun olacak öğrenciler de yarışmaya katılabilirler.

 • 2.Ekolojik Kentsel Tasarım Yarışmasına katılan yarışmacı, yarışmaya katıldığı proje ile başka bir yarışmaya katılamaz. Bir başka yarışmaya katılan katılımcının derece alıp almaması önemli değildir. Tespit halinde yarışma dışı kalacak olup, tarafımızca verilen bir ödül var ise iadesi istenecektir.

 

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.

 

 • Yarışmaya sunulan çalışmaların her türlü fikri hakları, 5846 sayılı kanunun hükümleri uyarınca sahiplerine aittir, ancak bu yarışmaya katılmakla projelerinin Çevre Vakfı tarafından sergilenmesi ve her türlü yayın aracıyla yayınlanmasını kabul etmiş sayılacaklardır. Yarışma projeleri iade edilmeyecektir.

 

 •  Yarışmaya katılan öğrenciler, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.

 

 

C) YARIŞMA BAŞVURUSU

Yarışma başvuruları web sitesi üzerinden herhangi bir ön kayıt bulunmaksızın alınmaktadır ve yarışmaya kaydolmaları zorunludur.

 1. Yarışmacılara Verilecek Bilgi ve Belgeler

Yarışmacılar seçtikleri alana ilişkin bilgi ve belgeleri kendileri temin edecektir. Yarışma Şartnamesine Çevre Vakfı’nın internet sayfası üzerinden ulaşılabilir.

 1. Yarişmacilardan İstenen Proje Ve Belgeler

Yarışma bir fikir projesidir, Öğrenciler projeyi en iyi biçimde ifade edecek şekilde olmak kaydı ile seçilen kentin ölçülerine bağlı olarak;

 1. Kavramsal Şema

Yarışma alanının çevresiyle makro ilişkilerini gösteren kavramsal şema; alanın kent bütünlüğü içindeki konum, önem ve ilişkilerini gösterir, ekolojik tasarımı yönlendirici ve yaklaşımını anlatacağı şemadır.

Kavramsal Şema; çalışmasında alanın, Kentin kimliğini ve doğal değerini vurgulayıcı stratejik kararlar ile kentsel alan ve yakın çevre ilişkilerinin, yapay ve doğal eşiklerin, ana ulaşım bağlantılarının, koruma alanlarının, işlevsel ve sektörel önerilerin, temel fonksiyon dağılımının ve benzer nitelikte diğer hususların kısa ve vurgulu notlarla birlikte ortaya konulması beklenmektedir. Aynı zamanda bir “Tema” belirlenmeli ve kavramsal şemada bu tema ortaya konulmalıdır.

 1. İlkesel Tasarım (ölçek: 1/10000)

Alanın etkileşim alanı olarak tanımlanan alanda, tasarımın genel politika, ilke ve stratejileri belirlenecektir. Seçilen Alanın ekolojik, tarihsel ve kültürel değerleri dikkate alınarak ilkeler geliştirilmesi beklenmektedir. Kentsel tasarım projeleri; iyileştirme, sağlıklaştırma ve yenileme politikalarını, bütüncül peyzaj ve rekreasyon kararlarına yönelik tasarım politikalarını içeren, tasarım ilkelerini ortaya koyan, çeşitli görsel şemalar ile açıklanması beklenmektedir. Ayrıca yarışma alanının, kent ve yakın çevresi ile işlevsel ilişkiler bağlamında alan kullanım türleri tanımlanacaktır.

 1. 1/1000 ölçekli Kentsel Tasarım Projesi

Yarışmacı tarafından Tasarım Alanı olarak büyüklüğü 40 ha ile 60 ha arasında tanımlanan alanda, ekolojik yaklaşımla ele alınacak kentsel tasarım projesi ile yapılacak alanın ihtiyacı, potansiyeli ve verileri doğrultusunda, açık alanların yapı kitleleriyle birlikte düzenlemelerini, genel ulaşım-dolaşım (ada içi/dışı, taşıt, yaya, bisiklet, kısa ve uzun süreli otoparklar, servis vs) sorunlarının çözümünü, fizik çevre kontrolü, iklimlendirme çözüm önerilerine açık alan ve yapı ilişkilerinin kurulmasını ve benzer düzenlemeleri içerir.

 1. Ekolojik Tasarım Rehberi

Yarışmacılardan yarışma paftaları ile birlikte değerlendirilmek üzere A3 formatında “Tasarım Rehberi” kitapçığı hazırlamaları beklenmektedir. Rehberin amacı, yarışma alanı için yarışmacıların öngörülerinin salt plan ve tasarım düzleminde ifade edilmesinden öte, tasarım alanı için düşünülen yaşam senaryolarını ve projelerin üç boyutlu ilişkilerini aktaran ifade araçları, şemalar, yazılı metinler ve grafik ifadeler vasıtasıyla kamuoyu tarafından da anlaşılabilir kılınmasıdır. Tasarım kriterleri, vizyon, kentsel dokuya ilişkin kararlar, işlev ve kullanım alanı kararları, ulaşım şeması, otopark düzeni ve kapasitesi, açık ve yeşil alan kullanım kararları, uygun işletme modellerinin seçimi gibi verilere tasarım rehberinde ve paftalarda yer verilmelidir.

 1. Proje Sunumu

Yarışmacı hazırlamış olduğu projeyi powerpoint formatında sunuma hazırlayacaktır.

 

D) YARIŞMACILARIN UYMAKLA ZORUNLU OLDUĞU ESASLAR

 

Yarışmaya katılacakların öğrencilerin projelerini Yarışma Şartnamesi’ne uygun biçimde teslim etmeleri gerekir.

 

ağlantıE) YARIŞMANIN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN ESASLAR  

Yarışma Takvimi

Son Ön Kayıt Tarihi                                :     10 Mart 2017

Projelerin Son Teslim Tarihi                 :     24 Mart 2017

Jürinin Toplanacağı Tarih                     :      22 Nisan 2017

Ödül Töreni Tarihi ve Yeri                    :      5 Mayıs 2017 - ANKARA

 

F) JÜRİ ÜYELERİ

Yarışmanın jüri üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK              Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı (Çevre Mühendisi)   

Fatma VARANK                                  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı (Mimar)

Y.Erdal KAYAPINAR                           Mekansal Planlama Genel Müdürü (Şehir Plancısı)

Vedad GÜRGEN                                 Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü (İnş Müh.)

Prof. Dr. Mehmet OCAKÇI                İTÜ Şehir ve Planlama Bölümü (Mimar-Şehir Plancısı)

Doç. Dr. Adnan AKSU                        Gazi Üniversitesi (Mimar)

Hasan ÖZBAY                                      DMMA Mimarlık Fakültesi (Serbest mimar)

Zennube ALBAYRAK                           Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı     

                                                              (Şehir Plancısı)

Mete ÖZ                                               Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi (Mimar)

Prof. Dr. Hayriye Eşbah TUNÇAY           İTÜ Peyzaj Mimarlığı Bölümü (Peyzaj Mimarı)

 

 

G) ÖDÜLLER

Yarışma sonucunda verilecek ödüller şu şekilde belirlenmiştir. 

1. Proje Ödülü                        : 40.000 Türk Lirası

2. Proje Ödülü                        : 30.000 Türk Lirası

3. Proje Ödülü                       :  20.000 Türk Lirası

1. Mansiyon                          :   7.500 Türk Lirası

2. Mansiyon                          :   7.500 Türk Lirası

3. Mansiyon                          :   7.500 Türk Lirası

4. Mansiyon                          :   7.500 Türk Lirası

5. Mansiyon                          :   7.500 Türk Lirası

6. Mansiyon                          :   7.500 Türk Lirası

7. Mansiyon                          :   7.500 Türk Lirası

8. Mansiyon                          :   7.500 Türk Lirası

Ödül miktarları nettir. Ödül töreninden sonra en geç 15 gün içerisinde ödenecektir.

 

H) PROJELERIN TESLIM GÜNÜ, YERI VE ŞARTLARI

 

 

 1. Projelerin Teslim Günü ve Yeri

 

Proje teslim tarihi 24 Mart 2017’dir. Projeler bu tarihte saat 18.00'e kadar elden, kargo ile gönderilen projelerin de 24 Mart 2017 saat 18.00'e kadar kargoya verilmiş olması ayrıca, kargoya verildiğine dair belgenin TUÇEV'in  adresine aynı süre içinde ulaştırılması dikkate alınacaktır. Elden teslimde ya da kargo ile ulaştırılması durumunda gereken adres şöyledir:

 

(Türkiye Çevre Koruma Vakfı Ümit Mah. 2539. Sok. No:2 ÜMİTKÖY/Ankara)
Bu tarih ve saatten sonra ulaşan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır. Kargoda kaybolan projelerden Yarışmayı açan kurum sorumlu tutulamazlar. 

 

 

 

 

 1. Projelerin Teslim Şartları/ Proje Değerlendirme Yöntemi

 

Yarışmacılar projelerini ilk etapta en fazla 4 adet A3 boyutunda kağıt baskı ve 300dpi çözünürlükte jpeg/tiff formatında dijital olarak DVD ya da taşınabilir bellek ile teslim edilecektir.

 

Jüri ön değerlendirmesi sonucunda finale kalan yarışmacılar A3 boyutunda teslim ettikleri projelerini değiştirmeden A0 pafta boyutunda yatay hard copy olarak foto bloğa monte edilmiş biçimde teslim edeceklerdir. Projeler en fazla dört adet paftada sunulacaktır. Yarışma paftalarının tamamı (jpeg formatında) ve power point da 20 slaytı geçmeyecek şekilde proje açıklama sunumu eklenecek iki kopya Cd-Rom olarak teslim edilecektir. Finale kalan yarışmacıların projelerini 10 dakikayı geçmeyecek şekilde jüriye sunmaları gerekmektedir.

 

I) YARIŞMAYA KATILACAKLARIN KIMLIK BELGELERININ VE EKLERININ NASIL DÜZENLENECEĞI VE SUNULACAĞI

 

Yarışmacıların projeleri ile birlikte iki adet zarf teslim etmeleri gerekir. Bu zarfların üzerinde isim vb. herhangi bir ibare olmayacak, sadece rumuz yer alacaktır.


1) Kimlik Zarfı


Yarışmacılar, projenin teslim edileceği ambalajın içine proje ile aynı rumuzu taşıyan ve üzerinde, el yazısı olmamak koşulu ile, "2. Ekolojik Kentsel Tasarım Yarışması Kimlik Zarfı"başlığı yazılı bir zarf içine aşağıda bilgileri içeren imzalı bir belge koymaları gerekmektedir.

    

      -  Ad, Soyadı (Yarışmaya, ekip olarak katılım durumunda tüm ekip üyelerinin ve ekip başının adı ve soyadı)

     -  Okudukları okul, kaçıncı sınıf öğrencisi oldukları (Üniversiteden onaylı öğrenci belgesi)

     -   Başvuru Fomunu

     -   1 Adet Vesikalık Fotograf

 

Kimlik zarfı dışında paftalarda yarışmacıların kimliklerine ilişkin herhangi bir ifade yer almamalıdır. Aksi takdirde proje değerlendirmeye alınmayacaktır. Yarışmaya katılan tüm projelerin kimlik zarfı açılır, kimlikleri açıklanır ve bu durum yarışma tutanağına geçirilir.
 

2) Rumuz Ve Ambalaj Esaslari 

 

Proje ve ekleri raportörlüğe dış etkenlerden zarar görmeyecek şekilde teslim edilir. Proje veya eserin tüm paftalarının, raporların her sayfasının sağ üst köşesine ve ambalajların sağ üst köşesine beş (5) rakamlı bir rumuz yazılır. Rumuzda kullanılan rakamlar tekrarlanmamalı, sıralı ve el yazısı olmamalıdır. Kargo gönderilerindeki gönderen adresi, raportörler tarafından gizlenecektir.

 

J) YARIŞMAYLA ILGILI IRTIBAT KURULACAK KIŞI BILGILERI

T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü;

Hatice TEMUR

0312 410 22 50

 

Neslihan KOL

0312 410 21 53

 

Mehmet Nazım ÖZER

0312 410 24 17

 

Türkiye Çevre Koruma Vakfı;

 

Dilara Kalkan

0312 215 97 36